การแก้ปัญหาความขัดแย้งรายการทางสว่าง... ทางออกของปัญหา ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในนิด้า มาช่วยกันระดมความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งวันนี้ที่นิด้า : นิด้าโพลมองท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน
04 ก.ค. 2557
รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน มองท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันระดับอาเซียน โดย ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า