การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 1 (สำนักวิจัย) การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร จัดโดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
How to do Research and ge...
ออกอากาศ 03 ก.ค. 2555
ASEAN - ROK Forum 2011
ออกอากาศ 07 ก.ค. 2554