การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 2 (สำนักวิจัย)  การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสาร ตอนที่ 2 โดย ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม จัดโดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การเขียนบทความตีพิมพ์ในวา...
ออกอากาศ 16 ก.ค. 2555
Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
Academic Forum เรื่อง “กา...
ออกอากาศ 15 ต.ค. 2555
How to do Research and ge...
ออกอากาศ 03 ก.ค. 2555