กรอบการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองตอน "กรอบการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง"
โดย รศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ
(คณบดีคณะนิติศาสตร์ NIDA และ ประธานอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง)
ออกอากาศ 8 มกราคม 2554
รับชมรายการได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่...
ออกอากาศ 01 ม.ค. 2554
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส...
ออกอากาศ 25 ธ.ค. 2553
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบ...
ออกอากาศ 18 ธ.ค. 2553
การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 กา...
ออกอากาศ 11 ธ.ค. 2553