นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "นักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21"
โดย ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก (ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า)
ออกอากาศ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น NATION TV ช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ ตั...
ออกอากาศ 12 ก.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : ผู้นำนวั...
ออกอากาศ 05 ก.ค. 2560
อาชีพแห่งอนาคต : นักประเม...
ออกอากาศ 28 มิ.ย. 2560
NIDA Smart Compact City ม...
ออกอากาศ 21 มิ.ย. 2560