การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การท่องเที่ยว 4.0รายการ NIDA WISDOM for Change 
ตอน "การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน การท่องเที่ยว 4.0"
โดย อาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
และผศ.ดร.สุวารี นามวงค์ (อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว) 
และนางสาวณัฐฐาพร วงศ์ประทีป (นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
 
ออกอากาศ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอลช่อง 22
อำนวยการผลิตโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 06 ก.ย. 2560
การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน...
ออกอากาศ 30 ส.ค. 2560
ค่าเงินบาทกับเศรษฐกิจไทยค...
ออกอากาศ 23 ส.ค. 2560
NIDA Smart City เมืองอัจฉ...
ออกอากาศ 16 ส.ค. 2560